БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА-РЕЛЕВАНТЕН ДЕЛ ОД СЕКОЈА УСПЕШНА КОМПАНИЈА!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За нас

 
 
ДПТУ,,ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ-НС’’ДООЕЛ Струмица е меѓу првите и водечки овластени компании на пазарот имплементирајќи ги услугите од областа на Безбедност и здравје при работа.Основена е во 2007 година.

Спектарот на услуги кои ja одликуваат дејноста на оваа компанија се состои и од услуги поткрепени со акредитирани ISO стандарди (МКC EN ISO/IEC 17025:2018) и (МKC EN ISO/IEC 17020:2012,тип А) од областа на мерења во животна средина и техничка инспекција на опрема.

Комплетна сеопфатност од аспект на грижа за животната средина претставува и управувањето со отпадот која дава една целина во делувањето на компанијата.

 
 
 
 
 
 
 
 

12

 
искусни инженери
 
 
 
 
 

15

 
години традиција
 
 
 
 
 

20+

 
услуги
 
 
 
 
 
 
 

Што нудиме?

 

Услуги и активности

 
 
 
 
 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 
 
 
 
 
 
 
 

УПРАВУВАЊЕ-ТРАНСПОРТ НА НЕОПАСЕН И ОПАСЕН ОТПАД

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕРЕЊА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА

 
(МКC EN ISO/IEC 17025:2018)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

 
(МKC EN ISO/IEC 17020:2012,тип А)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безбедност и здравје при работа

 
Здравјето и безбедноста на сите вработени при извршување на работните функции е основен предуслов за успешно извршена работа. Законска обврска на секој правен субјект во Република Северна Македонија е да ги имплементира одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа (Службен весник на РМ број 92/07).

Нудиме имплементација токму на тие одредби, кои го условуваат Вашиот севкупен прогрес.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Што вклучува?

 

Склучување договор за стручно лице

 
Спроведување на низа активности и обврски од страна на стручно лице за Вашата компанија и за дејноста која ја нуди и извршува
 
 
 
 
 
 
 
 
Советување на работодавачот за планирање, избор, купување и одржување на средствата за работа
 
 
 
 
 
 
 
 
Советување на работодавачот за опремување на работното место и работната средина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вршење на внатрешен надзор над спроведувањето на мерките за безбедно извршување на работата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изработка на упатствата за безбедно извршување на работата
 
 
 
 
 
 
 
 
Следење и анализа на повредите поврзани со работењето, професионалните болести, идентификацијата на причините за истите и подготовка на извештаи за работодавачот заедно со сите предложени безбедносни мерки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доставување на сите видови законски пропишани книги за евиденција за безбедност и здравје при работа:
 
 
 
 
 
 
 
 
Книга за евиденција за повреди при работа и смртни случаи
 
 
 
 
 
 
 
 
Книга за извршени технички прегледи на средствата за работа
 
 
 
 
 
 
 
 
Книга за водење на евиденција за стручно обучување на вработените за безбедна работа
 
 
 
 
 
 
 
 
Книга за водење на евиденција за стручно обучување на вработените за безбедна работа
 
 
 
 
 
 
 
 
Книга за водење спроведени испитувања за физичките и хемиските штетности на микроклимата во работните и помошните простории, односно на работните места
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпад

 

УПРАВУВАЊЕ СО НЕОПАСЕН И ОПАСЕН ОТПАД

 
 
Денешницата ни овозможува еден современ пристап кон третирање на отпадот, со заедничка цел која се однесува на навремено собирање транспорт,складирање и третман на истиот имајќи ја во предвид заштитата на животната средина.

ДПТУ Еко Инженетинг-НС Дооел Струмица е овластена компанија од Министерството за животна средина и просторно планирање со Дозволи за управување и третирање со опасен и неопасен отпад.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дозвола за вршење на дејност складирање и третман на отпад

 
 
 
 
 
 

Дозвола за вршење на дејност собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад

 
 
 
 
 
 

Дозвола за вршење на дејност собирање и транспортирање на опасен отпад

 
 
 
 
 
 

Дозвола за вршење на дејност СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОПАСЕН ОТПАД -ПРОШИРУВАЊЕ-

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕРЕЊА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА

 
МКC EN ISO/IEC 17025:2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

 
МKC EN ISO/IEC 17020:2012,тип А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имате дополнителни прашања?

 
 
 
 
 
 
Телефон:
 
+389 (0)34/552 266
+389 (0)34/55 22 66 - Дирекција Струмица
+389 (0)78/325 488 - Гордана Ѓоргиевски / Струмица
+389 (0)71/327 718 - Марина Стојановска / Скопје
+389 (0)71/462 712 - Оливера Јорданова / Кочани

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Маил:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адреса:
Ул. 22-ри Декември бр. 3, 2400 Струмица
Ул. Франклин Рузвелт бр. 3/1 - Подружница во Скопје
Ул. Маршал Тито бр. 97 - Подружница во Кочани
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
*
 
*